Achterkamp – samen bewust veilig! » Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening


Weet u wat u moet doen wanneer het brandalarm afgaat? Is iedereen op de hoogte van de maatregelen die getroffen zijn voor een ontruiming van het gebouw? Weet iedereen waar zich de dichtstbijzijnde en veilige uitgang bevindt? Dit is van groot belang zodat al uw medewerkers weten hoe zij moeten handelen bij een crisissituatie en ontruiming van het gebouw. Dit dient beschreven te staan in een ontruimingsplan, onderdeel van het bedrijfsnoodplan.

U kunt zich samen met uw medewerkers voorbereiden op deze situaties door regelmatig een ontruimingsoefening te houden. Volgens de Arbowet en Richtlijn nr. 89/391/EEG zijn werkgevers verplicht om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij ernstig en onmiddellijk gevaar. De werkgever moet op dit gebied maatregelen nemen om te zorgen dat deze crisissituaties op een goede manier worden beheerst. Een ontruimingsoefening behoort tot één van deze maatregelen.

Verplicht is dat er regelmatig een ontruimingsoefening gehouden wordt binnen uw organisatie. Nu is regelmatig natuurlijk een vaag begrip in deze context. De regelmaat hangt geheel af van de branche- en bedrijfspecifieke factoren. Minimaal één maal per jaar een ontruimingsoefening organiseren en faciliteren is een goede richtlijn. Daarnaast is het van belang dat het opleidingsniveau van de BHV’ers binnen uw organisatie op peil blijft zodat zij in dergelijke situaties adequaat en doelgericht kunnen handelen.

Door regelmatig een ontruiming te oefenen raken uw BHV’ers vertrouwd met de interne procedures, hun taken en verantwoordelijkheden en weet uw personeel wat er van hen wordt verwacht wanneer er zich een calamiteit voordoet. De kwaliteit en de moeilijkheidsgraad van de ontruimingsoefeningen zijn echter wel van belang. De gespecialiseerde instructeurs van Achterkamp kunnen u daarbij assisteren. In overleg met de opdrachtgever en het Hoofd BHV kunnen wij een ontruimingsoefening ontwikkelen, organiseren en desgewenst realistisch ensceneren. Tijdens de ontruimingsoefening zullen de instructeurs de manier van optreden van alle betrokkenen analyseren en beoordelen. Na elke ontruimingsoefening is het van belang een evaluatie te houden, waarvan de resultaten in een evaluatieverslag verwerkt zullen worden. Op deze manier kan er bekeken worden of de BHV organisatie goed is ingericht en kan – waar nodig- doelgericht worden bijgestuurd. Achterkamp biedt oplossingen op maat.